Испирање српских мозгова

Go down

Испирање српских мозгова

Порука  admin on Thu Apr 01, 2010 5:45 pmИспирање српских мозгова
1. април 2010.

Срам­но, скан­да­ло­зно, по­ни­жа­ва­ју­ће! Ср­би­ји су на­то­ва­ри­ли од­го­вор­ност и кри­ви­цу за ге­но­цид ко­ји ни­је по­чи­њен. На­не­ли су не­са­гле­ди­ву исто­риј­ску ште­ту срп­ском на­ро­ду, про­гла­си­ли су га ге­но­цид­ним. Ко је био у до­вољ­ној ме­ри ма­зо­хи­ста, мо­гао је да ви­ди ма­ра­тон­ско так­ми­че­ње пред­став­ни­ка вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је у па­те­тич­ном ис­по­ља­ва­њу бо­ла због му­сли­ман­ских жр­та­ва у Сре­бре­ни­ци. Вр­хун­ско ли­це­мер­је, али ле­па пред­ста­ва за За­пад и до­ка­зи­ва­ње да је Ср­би­ја спрем­на да ско­чи у про­ва­ли­ју и ка­да је ни­ко не гу­ра, а све за­рад „европ­ског пу­та“. По­што су се ови три­на­ест са­ти ка­ја­ли и успе­шно стиг­ма­ти­зо­ва­ли на­шу зе­мљу, са­да ће европ­ске ди­пло­ма­те да хва­ле Ср­би­ју ис­ти­чу­ћи да је по­сти­гла на­пре­дак у евро­ин­те­гра­ци­ја­ма. На­род тре­ба да бу­де не­из­мер­но сре­ћан.

Про­цес де­фи­ни­са­ња Ср­ба као „ло­ших мо­ма­ка“ још тра­је и то до­ка­зу­је ова де­кла­ра­ци­ја ко­ја је усво­је­на под при­ти­ском За­па­да. Цен­три мо­ћи ко­ји­ма се ре­жим окре­нуо ни­су про­ме­ни­ли од­нос пре­ма на­ма. Али власт уз по­моћ за­пад­них ди­пло­ма­та, за са­да, успе­шно убе­ђу­је јав­ност да, ако Ср­би­ја по­то­не до­вољ­но ду­бо­ко, он­да ће јед­но­га да­на, на вол­ше­бан на­чин, да се ка­та­пул­ти­ра у све­тлу бу­дућ­ност.

То ис­пи­ра­ње срп­ских мо­зго­ва ду­го тра­је, а циљ је си­сте­мат­ско оту­пљи­ва­ње сва­ке вр­сте от­по­ра пре­ма све­му што тре­ба спро­ве­сти на овим про­сто­ри­ма, а че­му се здрав ра­зум про­ти­ви. Успех у сла­ма­њу во­ље је пот­пун ако на пле­ћа на­ро­да на­то­ва­ри­те и осе­ћај кри­ви­це. То је је­дан од ци­ље­ва и ове срам­не де­кла­ра­ци­је ко­ја се по­зи­ва на пре­су­ду Ме­ђу­на­род­ног су­да прав­де (МСП) и ти­ме зло­чин по­чи­њен у Сре­бре­ни­ци ква­ли­фи­ку­је као ге­но­цид. То је дра­сти­чан при­мер фал­си­фи­ко­ва­ња но­ви­је срп­ске исто­ри­је. На­мер­но се из­бе­га­ва чи­ње­ни­ца да МСП при­ли­ком за­у­зи­ма­ња ста­ва ни­је утвр­ђи­вао чи­ње­нич­но ста­ње већ је сво­ју оце­ну дао на осно­ву пре­су­де по­ли­тич­ког су­да - Ха­шког три­бу­на­ла.

У Сре­бре­ни­ци је по­чи­њен зло­чин, али ни­је ге­но­цид јер ни­је би­ло ге­но­цид­не на­ме­ре, ни­је уби­је­на ни­јед­на же­на, ни­јед­но де­те. Упор­но се из­бе­га­ва утвр­ђи­ва­ње исти­не, а ма­ни­пу­ли­ше се ци­фра­ма. Пре­ћут­ку­је се чи­ње­ни­ца да је у Сре­бре­ни­ци и око­ли­ни уби­је­но от­при­ли­ке исто Ср­ба ко­ли­ко и му­сли­ма­на (око 3000), с огром­ном раз­ли­ком, јер је под ко­ман­дом На­се­ра Ори­ћа ма­са­кри­ра­но око 2500 ци­ви­ла. Али, срп­ске жр­тве не за­слу­жу­ју ни да се по­ме­ну, то смо ваљ­да до са­да на­у­чи­ли.

Но­во­ком­по­но­ва­ни на­пред­њач­ки „Евро­пеј­ци“ има­ли су ха­мле­тов­ску ди­ле­му – ни­су мо­гли да се од­лу­че да ли да удо­во­ље сво­јим ту­то­ри­ма на За­па­ду или би­рач­ком те­лу. Пр­во су пла­ни­ра­ли да по­др­же де­кла­ра­ци­ју, али не за џа­бе. Као јав­на тај­на пре­при­ча­ва се да је Ни­ко­лић по­ку­шао да унов­чи сво­ју по­др­шку код Та­ди­ћа, али га је овај „от­ка­чио“. На кра­ју су удо­во­љи­ли сви­ма. Ни­ко­лић ни­је по­др­жао де­кла­ра­ци­ју, али је у рас­пра­ви ја­сно из­го­во­рио оно што је су­шти­на усво­је­не де­кла­ра­ци­је – зло­чин у Сре­бре­ни­ци је ква­ли­фи­ко­вао као ге­но­цид по­зи­ва­ју­ћи се на пре­су­ду МСП.

Усва­ја­њем де­кла­ра­ци­је чи­ње­ни­це су од­ба­че­не а про­па­ган­да је оства­ри­ла свој циљ. А свр­ху ћу нај­бо­ље об­ја­сни­ти па­ра­фра­зи­ра­ју­ћи Едвар­да Хер­ма­на - уте­ме­љен је сим­бол срп­ског зла и му­сли­ман­ског ста­ту­са жр­тве, обез­бе­ђен али­би пра­вед­но­сти за­пад­ног рас­ту­ра­ња Ју­го­сла­ви­је и ин­тер­вен­ци­је на ви­ше ни­воа, укљу­чу­ју­ћи и бом­бар­до­ва­ње и ко­ло­ни­јал­ну оку­па­ци­ју БиХ и Ко­со­ва.

АНТРФИЛЕ:

Као јав­на тај­на пре­при­ча­ва се да је Ни­ко­лић по­ку­шао да унов­чи сво­ју по­др­шку код Та­ди­ћа, али га је овај „от­ка­чио“.

Елена Божић-Талијан, Курир
avatar
admin

Broj poruka : 758
Datum upisa : 06.10.2009

http://bb99.serbianforum.info

Назад на врх Go down

Назад на врх


 
Permissions in this forum:
Не можете одговорити на теме у овом форуму